Dnes je

O nás

Obchodná verejná súťaž - klikni sem

20190308 095223

História Zariadenia sociálnych služieb AKTIG v Humennom sa začína písať 22. 03. 1993, kedy zriaďovacou listinou Okresný úrad v Humennom zriadil Stredisko sociálnej starostlivosti pre starých a zdravotne ťažko postihnutých, ktorým sa poskytovala komplexná starostlivosť po dobu 5 mesiacov. Vzhľadom k tomu, že po uplynutí 5 mesiacov pobytu nebolo možné vrátiť týchto klientov do domáceho prostredia ani umiestniť ich v niektorom zo sociálnych zariadení, Okresný úrad Humenné na žiadosť vedenia SSS dňa 31. 08. 1994 zmenil zriaďovaciu listinu a určil pre týchto klientov celoročný pobyt. Dňa 01. 01. 1997 Krajský úrad v Prešove zriaďuje Domov dôchodcov. V zmysle zákona NR SR č. 416/ 2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a v súlade so zákonom NR SR č. 302/ 2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, našim zriaďovateľom sa od 01. 07. 2002 stal Prešovský samosprávny kraj v Prešove, ktorý zriadil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb.

Po tejto reforme boli k Domovu dôchodcov a Domovu sociálnych služieb pričlenené organizačné jednotky Útulok  a Domov pre osamelých rodičov. Domov pre osamelých rodičov bol rozhodnutím Prešovského samosprávneho kraja v Prešove č. 93/2004/Os – 10 z 22. 04. 2004 a s účinnosťou od 01. 05. 2004 zrušený. Od 01. 01. 2010 sa zmenil názov zariadenia na Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb.

Od 01.01.2016 sa Zariadeniu pre seniorov a domovu sociálnych služieb vydaním zriaďovacej listiny zmenil názov na Zariadenie sociálnych služieb AKTIG s vymedzením základného poslania a predmetu činnosti. Od 01.07.2016 sa zrušila organizačná jednotka Útulok. Útulok od 01.07.2016 poskytuje sociálne služby s miestom poskytovania Kukučínova 1, Humenné.

Zariadenie sociálnych služieb AKTIG je malokapacitné zariadenie s klientelou prevažne z okresov Humenné, Snina, Medzilaborce, ale aj z okresov Prešovského samosprávneho kraja. Zariadenie sa nachádza na okraji mesta Humenné, v neúčelovej budove bývalej slobodárne mäsopriemyslu, ktorá prešla postupnými úpravami a modernizáciou a teraz je prechodným domovom s kapacitou 33 prijímateľov sociálnej služby pre občanov odkázaných na sociálnu pomoc. Ubytovanie poskytuje v jedno a dvojlôžkových izbách.

Zariadenie sociálnych služieb AKTIG je rozpočtová organizácia, výsledkami svojho hospodárenia je napojená na rozpočet Prešovského samosprávneho kraja. Na svoju činnosť môže prijímať finančné a vecné dary. Má vlastnú právnu subjektivitu a jeho štatutárnym orgánom a riaditeľkou tohto zariadenia je PhDr. Džupinová Marcela.  Zariadenie sociálnych služieb AKTIG má podľa schválenej organizačnej štruktúry 28 zamestnancov.

Zariadenie sociálnych služieb AKTIG poskytuje sociálne služby v:

Domov sociálnych služieb

  • 13 prijímateľov sociálnej služby (celoročná starostlivosť)

Špecializované zariadenie

  • 20 prijímatelia sociálnej služby (celoročná starostlivosť)

Zariadenie sociálnych služieb AKTIG

 

Báseň života

O šťastí rozprávky možno rozprávať len —
a rozprávky klamú.
Tak nečakane vyrástli sme z detstva…

O láske sny sniť možno iba —
a snívať je škoda.
Večne možno sniť, načas sa neoddá.

Kladivo vziať do ruky alebo pero —
do času vtesať ním básne —
aby budúcnosti ostal kus dnešného života.

Každý život je báseň —
niektorý óda, niektorý balada, žalm;
moja báseň: ticha elégia…

Do podvečera žitia napíšem ju —
z básne spravím knihu,
na obálku nakreslím si dušu v ostatnom okamihu .

(Anton Prídavok)

Zriaďovateľom je

plagat 2019