Dnes je

O nás

Obchodná verejná súťaž - klikni sem

História Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb v Humennom (ďalej len ZPS a DSS) sa začína písať 22. 03. 1993, kedy zriaďovacou listinou Okresný úrad v Humennom zriadil Stredisko sociálnej starostlivosti pre starých a zdravotne ťažko postihnutých, ktorým sa poskytovala komplexná starostlivosť po dobu 5 mesiacov. Vzhľadom k tomu, že po uplynutí 5 mesiacov pobytu nebolo možné vrátiť týchto klientov do domáceho prostredia ani umiestniť ich v niektorom zo sociálnych zariadení, Okresný úrad Humenné na žiadosť vedenia SSS dňa 31. 08. 1994 zmenil zriaďovaciu listinu a určil pre týchto klientov celoročný pobyt. Dňa 01. 01. 1997 Krajský úrad v Prešove zriaďuje Domov dôchodcov. V zmysle zákona NR SR č. 416/ 2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a v súlade so zákonom NR SR č. 302/ 2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, našim zriaďovateľom sa od 01. 07. 2002 stal Prešovský samosprávny kraj v Prešove, ktorý zriadil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb.

Po tejto reforme boli k Domovu dôchodcov a Domovu sociálnych služieb pričlenené organizačné jednotky Útulok  a Domov pre osamelých rodičov. Domov pre osamelých rodičov bol rozhodnutím Prešovského samosprávneho kraja v Prešove č. 93/2004/Os – 10 z 22. 04. 2004 a s účinnosťou od 01. 05. 2004 zrušený.

Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb je malokapacitné zariadenie s klientelou prevažne z okresov Humenné, Snina, Medzilaborce, ale aj z okresov mimo Prešovského samosprávneho kraja. Zariadenie sa nachádza na okraji mesta v priemyselnej zóne mesta Humenné, v neúčelovej budove bývalej slobodárne mäsopriemyslu.

Zariadenie má vlastnú právnu subjektivitu a jeho štatutárnym orgánom a riaditeľkou tohto zariadenia je PhDr. Džupinová Marcela. Od 01. 01. 2010 sa zmenil názov zariadenia na Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb s kapacitou:

Zariadenie pre seniorov

  • 15 prijímateľov sociálnej služby (celoročná starostlivosť)

Domov sociálnych služieb

  • 23 prijímateľov sociálnej služby (celoročná starostlivosť)
  • 2 prijímatelia sociálnej služby (ambulantná starostlivosť)

Vekové rozpätie prijímateľov je od 52 rokov do 96 rokov.

 

„Ako keby slnce zasvietilo na sneh – všetko vo mne zjasnie, tak mi vrúcne je. Netušili by ste, ako mi je krásne, keď sa na mňa ktosi s láskou usmeje. Ako keby zohrial uzimenú byľku teplý dotyk slnka v lesnom papradí – tak mi je, keď hoci na prchavú chvíľku láskavo ma ktosi rukou pohladí“

(M. Rúfus)

Zriaďovateľom je

TOPlist