Dnes je

Ďalšie činnosti

uzatváranie podmienok na:

  • prípravu stravy, výdaj stravy
  • vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny - zahŕňa poskytnutie základných hygienických potrieb fyzickej osobe, ktorá si ich nevie alebo nemôže zabezpečiť v rozsahu potrebnom na zachovanie ľudskej dôstojnosti
  • úschovu cenných vecí

V zmysle zákona o sociálnych službách a VZN PSK č. 21/ 2010 o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované na území PSK má ZPS a DSS vlastný predpis o úschove cenných vecí a operatívnej evidencii osobných účtov prijímateľov sociálnej služby.
ZPS a DSS prevezme do úschovy cenné veci a vkladné knižky prijímateľa, ktorý o ich prevzatie požiada pri nástupe do ZPS a DSS alebo počas pobytu v ňom na základe zmluvy o úschove cenných vecí. Cenné veci občana, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony, prevezme Zps a Dss na žiadosť zákonného zástupcu. Bez žiadosti zákonného zástupcu a bez uzavretia zmluvy o úschove môže Zps a Dss prevziať cenné veci do úschovy len na nevyhnutný čas, len ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia, zničenia alebo straty. O tejto skutočnosti ZPS a DSS čo najskôr upovedomí zákonného zástupcu prijímateľa.
Cenné veci prevzaté do úschovy sa označia tak, aby sa vylúčila ich zámena. ZPS a DSS vedie evidenciu cenných vecí prevzatých do úschovy. V operatívnej evidencii sa vedú záznamy o osobných účtoch obyvateľov, vkladných knižkách a cenných veciach prijímateľov.

poskytovanie:

  • osobného vybavenia
  • prepravy
  • zabezpečenia záujmovej činnosti

Našim zámerom je zabezpečovanie rôznych aktivít pre prijímateľov. Vytvárame podmienky pre záujmovú, kultúrnu činnosť na udržiavanie fyzickej, psychickej a duchovnej aktivity. Prijímatelia sociálnej služby majú možnosť venovať sa podľa svojich záujmov a individuálnych potrieb voľnočasovým aktivitám, ku ktorým ich zamestnanci podnecujú a vytvárajú im na to vhodné podmienky. Na základe týždenných plánov sa môžu zapájať do činnosti v rôznych oblastiach, či už v rámci ergoterapie (ručné práce, práca s papierom, nožnicami, so sadrou, tkanie kobercov...), biblioterapie, muzikoterapie, tréningu pamäte a pod.
K dispozícii majú spoločenskú miestnosť s počítačom, televízorom a bohatou knižnicou, kde si môžu vybrať obľúbený žáner na čítanie. Taktiež tu nájdu množstvo spoločenských hier. Prijímatelia sa môžu realizovať podľa svojho záujmu a chuti v rámci záhradky v exteriéry zariadenia alebo môžu pomáhať pri každodennom kolobehu v zariadení.
Pre potreby duchovného života majú prijímatelia sociálnej služby k dispozícii kaplnku sv. Terezky, kde sa slúžia nedeľné sväté omše, ale aj sväté omše na prikázané sviatky či slávnosti.
Pre prijímateľov sa celoročne organizujú rôzne kultúrno-spoločenské podujatia v spolupráci s inými zariadeniami a školami.

 

„Ako keby slnce zasvietilo na sneh – všetko vo mne zjasnie, tak mi vrúcne je. Netušili by ste, ako mi je krásne, keď sa na mňa ktosi s láskou usmeje. Ako keby zohrial uzimenú byľku teplý dotyk slnka v lesnom papradí – tak mi je, keď hoci na prchavú chvíľku láskavo ma ktosi rukou pohladí“

(M. Rúfus)

Zriaďovateľom je

TOPlist