Dnes je

Organizačná jednotka - Útulok

Útulok v Humennom je na základe zriaďovacej listiny od 1. júla 2002 pričlenenou organizačnou jednotkou Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb v Humennom. Na základe rozhodnutia Úradu Prešovského samosprávneho kraja, odboru sociálnych vecí č. 2002/ 00170 zo dňa 01. 07. 2002 bola zariadeniu stanovená kapacita 20 miest.

V Útulku sa poskytujú sociálne služby v súlade s § 26 zákona o sociálnych službách fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.

V Útulku sa:

a) poskytuje

  • ubytovanie na určitý čas
  • sociálne poradenstvo
  • nevyhnutné ošatenie a obuv

b) uzatvárajú podmienky na

  • vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
  • prípravu stravy
  • pranie a údržbu bielizne a šatstva

Ubytovanie

V Útulku sa poskytuje pre plnoletú fyzickú osobu prístrešie na prechodne určitý čas. Podmienkou pre poskytovanie tejto formy sociálnej služby je, aby to bola fyzická osoba:

  • bez prístrešia
  • v hmotnej núdzi
  • ktorej bola zrušená ústavná alebo ochranná výchova
  • ktorá bola prepustená z výkonu trestu odňatia slobody alebo väzby
  • na ktorej je páchané násilie osobou s ktorou žije v spoločnej domácnosti

Základné vybavenie izieb tvorí lôžko, jednodielna skriňa, posteľná bielizeň, stôl, stolička. V útulku sú k dispozícii 3 sociálne zariadenia.

Sociálne poradenstvo

Základné sociálne poradenstvo fyzickej osobe poskytuje odborný pracovník, ktorý má ukončené VŠ vzdelanie I. alebo II. stupňa so zameraním na sociálnu prácu. Odborné sociálne poradenstvo fyzickej osobe poskytuje odborný pracovník, ktorý má ukončené VŠ vzdelanie I. alebo II. stupňa so zameraním na sociálnu prácu a má 3-ročnú prax s cieľovou skupinou.

Nevyhnutné ošatenie a obuv

Nevyhnutné ošatenie a obuv sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá si nevie alebo nemôže zabezpečiť nevyhnutné ošatenie a obuv v rozsahu potrebnom na zachovanie ľudskej dôstojnosti. Za nevyhnutné ošatenie a obuv s považuje aj použité ošatenie a obuv.

Ďalšie činnosti

Zariadenie má vytvorené podmienky na vykonávanie základnej osobnej hygieny potrebnej na zachovanie ľudskej dôstojnosti, má vytvorené podmienky na prípravu stravy, pranie a údržbu bielizne a šatstva.

Podmienky prijatia

Prijatiu do Útulku predchádza žiadosť občana, ktorá musí obsahovať tieto náležitosti:

  • potvrdenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa
  • potvrdenie z ÚPSVaR o evidencii nezamestnaného
  • potvrdenie MsÚ o podaní žiadosti o pridelenie bytu
  • posudok sociálneho kurátora z ÚPSVaR
  • potvrdenie o príjme za posledných 12 mesiacov

Ak je v Útulku voľné miesto, žiadateľ sa umiestni ihneď, inak musí čakať na uvoľnenie miesta. Pobyt v útulku je poskytovaný na dobu 6 mesiacov, občan po skončení tejto doby môže požiadať o jej predĺženie.

Pri prijatí do Útulku sa prijímateľovi vydá zmluva o poskytovaní sociálnej služby v útulku v zmysle zákona č. 488/ 2008 Z.z. o sociálnych službách a doplnení zákona č. 455/ 1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

„Ako keby slnce zasvietilo na sneh – všetko vo mne zjasnie, tak mi vrúcne je. Netušili by ste, ako mi je krásne, keď sa na mňa ktosi s láskou usmeje. Ako keby zohrial uzimenú byľku teplý dotyk slnka v lesnom papradí – tak mi je, keď hoci na prchavú chvíľku láskavo ma ktosi rukou pohladí“

(M. Rúfus)

Zriaďovateľom je

TOPlist