Dnes je

Odborné činnosti

Základné sociálne poradenstvo – posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/ 2008 Z. z. o sociálnych službách.

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov – odborná činnosť, ktorá sa vykonáva s písomným súhlasom plnoletej fyzickej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby.

Sociálna rehabilitácia – odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách.

Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení – ZPS a DSS poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť prijímateľom sociálnej služby podľa zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach vykonávajú zamestnanci zariadenia, ktorí spĺňajú podmienky pre výkon zdravotníckeho povolania. Pravidelná návštevná služba praktického lekára v zariadení je stanovená na 2x do mesiaca, v prípade potreby je prizvaný na návštevu i mimo stanovený termín. Lieky predpisuje prijímateľom sociálnej služby lekár na recepty, ich donášku pre čiastočne a úplne imobilných, dávkovanie pre tých, ktorí nie sú schopní sebakontroly zabezpečuje vedúca opatrovateľského úseku.

Pracovná terapia –  v zmysle zákona č. 448/ 2008 Z. z. v znení neskorších predpisov odborná činnosť na osvojovanie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti. Prijímateľ sociálnej služby v rámci pracovnej terapie vykonáva rôzne pracovné činnosti podľa cieľov stanovených v individuálnom rozvojovom pláne s ohľadom na jeho zdravotný stav, možnosti a schopnosti. Pracovná terapia sa vykonáva na základe týždenných plánov činností s cieľom nájsť najvhodnejší spôsob rozvoja ich pracovných a osobných zručností a je vykonávaná pod vedením ergoterapeuta.

V zariadení sa vykonávajú tieto činnosti:  muzikoterapia, biblioterapia, canisterapia, tréning pamäti, práca s rôznymi druhmi materiálov pri zhotovovaní dekoračných výrobkov, tkanie kobercov a pod. Okrem ručných prác sa prijímatelia zapájajú aj do úpravy okolia zariadenia a do prác spojených s údržbou domácnosti.

 

„Ako keby slnce zasvietilo na sneh – všetko vo mne zjasnie, tak mi vrúcne je. Netušili by ste, ako mi je krásne, keď sa na mňa ktosi s láskou usmeje. Ako keby zohrial uzimenú byľku teplý dotyk slnka v lesnom papradí – tak mi je, keď hoci na prchavú chvíľku láskavo ma ktosi rukou pohladí“

(M. Rúfus)

Zriaďovateľom je

TOPlist